VISUALIZING TOKYO

  • Babasaki Street, Tokyo

  • Marunouchi Building, Tokyo

  • Ueno Zoological Garden, Tokyo

  • View of Yotsuyamitsuyke, Tokyo

  • Yebisu Beer Brewery, Meguro, Tokyo

  • Tokyo New Grand Mazda Bldg., Sukiyabashi, Tokyo

  • A view of the street from on the Atago Hill, Tokyo

  • Kojimachi, Tokyo

  • Bird's Eye View of Tokyo

  • Asakusa Park, Tokyo District of Photoplay Theater, Tokyo