Anaaf Mutimedia-AM Inc.

Anaaf Multimedia Incorporation (AM Inc.) is a non-profit corporation and shall operate exclusively for educational, charitable, scientific, and literary purposes within the meaning of Section 501 (c)(3) of the Internal Revenue Code, or the corresponding section of any future Federal tax code. AM Inc. shall work for development and promotion of educational, scientific, literary as well as charitable activities in African countries to promote and develop creation, distribution, and consumption of knowledge for development. The main aim of AM Inc. is to design Oromo online education to help Oromo students earn modern education no matter where they are located that benefited them with low or no costs, no traveling, self-paced language course work, and time flexibility beside the digital media production through social media platform.

 

-

Anaaf Multimedia n miidiyaa bilisaati. Beekumsa, muuxannoo, ilaalchaafi falaasama addunyaa kanaarraa waanuma danda’u saba guddicha baha Afriikaa Oromoodhaan ga’uudhaaf kan hundaa’edha. Xiinxalli jajjaboon gama afaan, dinagdee, siyaasaafi argannoo saaynsii garaagaraatiin nitaasifama.  Beekumsa kana dhalootaaf dabarsuuf qaamaan walbiratti argamuun dirqama hinta'u. Guutuu addunyaa kanaarraa  'Sooftweerii appilickeshinii' ammayyaawaa gargaaramuun akka nama mana tokko keessa waliin jiraatutti mariin geggeeffama. Barnoonni sarara kallattiis akaakuu garaagaraatiin nikennama. Oromoon biyya keessa jirus ta'e sabni biroon kan biyya alaa kana jiraatu marti fayyadamaa miidyaa kanaa ta'a. Miidiyaan kun barreeffamas bu'uura kan taasifatudha. Marsariitii mataasaas niqabaata. Hojjetoota ogummaa garaagaraa qaban kan bilisaan arsaa yeroo kennanii tajaajiluu barbaadanis olka’ee simata.

Follow us on the ODM facebook page please