Afaan Oromoo-English for beginners-ALTA

List of Alternative questions (for beginners) to ask in the target language

Tarreeffama gaaffilee (namoota jalqabbiirra jiraniif) afaan dhalootaa gaafachuuf qophaa’e.

 

What is your name?

Maqaankee eenyu?

Where are you?

Eessa deemta?

Where do you live?

Eessa jiraatta?

Describe your city.

Waa’ee magaalaakee ibsi?

What time is it?

Yeroon meeqa?

What month is it?

Jiini ammaa kun maali?

What are the months of the year?

Ji’oota waggaa keessa jiranu himi

What are the days of the week?

Maqaa guyyoota torbani naaf himi

What are the colors?

Qalamoonni maali?

What time do you go to bed?

Sa’a meeqatti gara hirribaa deemta?

What is the day of today?

Guyyaan har’aa maalidha?

Tell me 3 things that you do every day.

Wantoota guyyaatti dalagdu keessa sadii natti himi.

What is your favorite fruit / food? Why?

Fuduraaleefi kuduraalee caallatti jaallattu naaf himi? Maaliif?

What is your favorite sport? Why?

Akaakuu Ispoortii isa kam jaallatta? Maaliif?

Do you watch TV at night? Why or why not?

Wayita galgala’uu Talvashiinii ni ilaaltaa? maaliif?

What did you have for lunch yesterday?

Kaleessa laaqanakee maal nyaatte?

What will you do next weekend?

Torban itti aanu maal hojjetta?

You are at the airport. I am an airlines representative. Ask me 3 questions.

Yeroo ammaa dirree xiyyaaraa jirta haajennu, Ani ammoo bakka bu’aa hojiichaati haajennu. Mee gaaffilee sadii nagaafadhume.

Tell me 3 things that you cannot do in a library.

Wantota sadii kan mana kitaabaa keessaatti hojjechuu hindandeenye himi

Tell me 3 things that you did yesterday

Wantoota kaleessa dalagde keessaa sadii naaf himi

What would you do if you became rich suddenly?

Utuu akkuma tasaa daftee sooressa taatee maal goota?

What is your best memory from childhood?

Yaadannookee ijoollummaa keessa kan adda ta’e kami?

 

Source: ALTA Language Services, Inc. Evaluator’s Newsletter – 2016

Oromo Translator: Beekan Erena (beekanguluma@gmail.com)

 

 

 

alta_english-oromo_beekan_ereana_2018.pdf40 KB