The Black-White Test Score Gap Through Third Grade