Thinking Historically: A Manifesto of Pragmatic Hermeneutics