People

  • Principle Investigator

Xin Li, Ph. D.

Assistant Professor of Materials Science

 

  • Graduate Student

 

 

William Fitzhugh

Xi Chen

Yichao Wang Yichao Wang
Luhan Ye Luhan Ye

 

  • Postdoctoral Fellow
Sooran Kim, Ph. D.
Fan Wu, Ph. D.
In Kim, Ph. D. In Kim

      

  • Harvard Lab Rotation Student

            Baptiste Lemaire

  • Visiting Student

           Liya Qi

           Ruizhe Kang

           Jianxin Ning

           Pengfei Qi

           Li Hai

  • Alumni

      Guangyuan (James) Feng

         Jingyu Lu