میراث ادوارد سعید و وضع مطالعات خاورمیانه در آمریکا

Citation:

مارتین کریمر, “میراث ادوارد سعید و وضع مطالعات خاورمیانه در آمریکا.” مجله قلمرو, 2017, دی۱۳۹۶, شماره هشتم, ۸۵-۷۸.

Abstract:

 نقادی ادوارد سعید از شرق‌شناسی هم نظام آموزشی دانشگاه‌های آمریکا را تحت تأثیر قرار داد هم نظام اداری آن‌ها را. بخش نگاهِ ماه شماره هشتم بدین موضوع می‌پردازد، از جمله در مصاحبه با مارتین کریمر، استادِ مطالعات خاورمیانه و شاگرد برنارد لوئیس که از ناقدان نامدار سعید شناخته می‌شود. به علاوه، گزارشِی از تحولات عمده چند دهه اخیر در منابع مالی نهادهای آموزشی و پژوهشی آمریکا که راه را بر نفوذ دولت‌های غیردموکراتیک عربی گشوده است.

Notes:

مصاحبه با مارتین کریمر

Last updated on 08/28/2018