Furēmu to paratekusuto: ‘Genji keizu’ to jimyaku no monogatari フレームとパラテクストー「源氏系図」と血脈の物語.