'Murasaki Shikibu Ishiyamamōde zufuku’ ni okeru sho mondai—wa to kan no sakai ni aru Murasaki Shikibu zō” [Murasaki Shikibu at Ishiyamadera: An Image between Wa and Kan]

'Murasaki Shikibu Ishiyamamōde zufuku’ ni okeru sho mondai—wa to kan no sakai ni aru Murasaki Shikibu zō” [Murasaki Shikibu at Ishiyamadera: An Image between Wa and Kan]

Abstract:

メリッサ・マコーミック(井戸美里訳)紫式部石山詣図幅における諸問題和と漢の境にある紫式部像 」『國華』第1434号、20154.20, 5-21

 

Last updated on 02/06/2022