Bối cảnh tri thức và sự hình thành Hóa nguyên luận của Lê Văn Ngữ [Intellectual context and the formation of Lê Văn Ngữ (黎文敔)’s theory of creation]