Luận ngữ tinh hoa và thực chất thái độ “tôn Khổng” của Nguyễn Phúc Ưng Trình [Lunyu Qinghua (論語菁華) and The Substance of Nguyễn Phúc Ưng Trình (阮福膺脭)’s “Veneration of Confucius” Attitude]