Tình hình Nghiên cứu Văn tâm điêu long trong giai đoạn cổ điển và sự ra đời của Văn tâm điêu long học hiện đại [Review of some achievements of Wenxindiaolong studies in tradition]