Từ việc khảo sát các hệ bản Tứ thư Ngũ kinh đại toàn ở Việt Nam bàn về vai trò của hệ thống Đại toàn trong khoa cử truyền thống [Sishu Wujing Daquan and its position in Vietnam traditional examination]