Shier zhi shiliu shiji de wenhua, shehui ji lixue 十二至十六世紀的文化,社會及理學