Design, synthesis and biological evaluation of novel O-carbamoyl ferulamide derivatives as multi-target-directed ligands for the treatment of Alzheimer’s disease.

Citation:

Zhipei Sang, Keren Wang, Ping Bai, Anguo Wu, Jian Shi, Wenmin Liu, Gaofeng Zhu, Yiling Wang, Yu Lan, Zude Chen, Yiyang Zhao, Zhanpin Qiao, Changning Wang, and Zhenghuai Tan. 5/2020. “Design, synthesis and biological evaluation of novel O-carbamoyl ferulamide derivatives as multi-target-directed ligands for the treatment of Alzheimer’s disease.” European Journal of Medicinal Chemistry, 194, Pp. 112265. Publisher's Version
Last updated on 08/22/2020