Imaging assisted evaluation of antitumor efficacy of a new histone deacetylase inhibitor in the castration-resistant prostate cancer

Citation:

Zude Chen, Xiashuang Wang, Xiaoshuang Yang, Yulong Xu, Yu Yang, Hao Wang, Tao Li, Ping Bai, Gengyang Yuan, Huabiao Chen, Jing Yang, Stephanie A. Fiedler, Robin Striar, Daniela R. Bernales, Robert E. Koegel, Qi Cao, Chongzhao Ran, Bo Xiang, Hong Li, and Changning Wang. 2020. “Imaging assisted evaluation of antitumor efficacy of a new histone deacetylase inhibitor in the castration-resistant prostate cancer.” European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Publisher's Version
Last updated on 08/23/2020