Students

Mentored by Dr. Wei Tao

Zilei Guo (University of Waterloo, Canada)

Zameer Bharwani (University of Waterloo, Canada)

Austin Barrett (Northeastern University, USA)

Xianbing Zhu (Tsinghua University, China; McGill University, Canada)

Li Ding (Tsinghua University, China; The University of Texas at Austin, USA)

Xiaoyuan Ji (Chinese Academy of Sciences, China)

Yunhan Chen (Harvard University, USA)

Silvia Tian Gan (University of Waterloo, Canada)

Na Kong (Zhejiang University, China)

Aram Shajii (Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, USA)

Jiang Ouyang (Central South University, China)

Angel Xie (Singapore American School, Singapore)