Publications

2019
Shixian Zhai, Daniel J. Jacob, Xuan Wang, Lu Shen, Ke Li, Yuzhong Zhang, Ke Gui, Tianliang Zhao, and Hong Liao. 8/29/2019. “Fine particulate matter (PM2.5) trends in China, 2013–2018: separating contributions from anthropogenic emissions and meteorology.” Atmospheric Chemistry & Physics. Publisher's Version
Viral Shah, Daniel J. Jacob, Ke Li, Rachel F. Silvern, Shixian Zhai, Mengyao Liu, Jintai Lin, and Qiang Zhang. 8/19/2019. “Effect of changing NOx lifetime on the seasonality and long-term trends of satellite-observed tropospheric NO2 columns over China .” Atmospheric Chemistry & Physics. Publisher's Version
2018
Shixian Zhai, Xingqin An, Tianliang Zhao, Zhaobin Sun, Wei Wang, Qing Hou, Zengyuan Guo, and Chao Wang. 5/3/2018. “Detection of critical PM2.5 emission sources and their contributions to a heavy haze episode in Beijing, China, using an adjoint model.” Atmospheric Chemistry & Physics, 18, 9, Pp. 6241-6258. Publisher's Version
Wang Chao, Xingqin An, Shixian Zhai, and Zhaobin Sun. 1/5/2018. “Tracking a Severe Pollution Event in Beijing in December 2016 with the GRAPES–CUACE Adjoint Model.” Journal of Meteorological Research, 31, 1, Pp. 49-59. Publisher's Version
2017
Wang Chao, Xingqin An, Shixian Zhai, Qing Hou, and Zhaobin Sun. 12/2/2017. “Tracking sensitive source areas of different weather pollution types using GRAPES-CUACE adjoint model.” Atmospheric Environment, 175, Pp. 154-166. Publisher's Version
Wang Chao, Xingqin An, Shixian Zhai, and Zhaobin Sun. 2017. “The application of an adjoint model in tracking influential haze source areas of pollution episodes.” China Environmental Science, 37, 4, Pp. 1283-1290. Publisher's Version
2016
Xingqin An, Shixian Zhai, Min Jin, Sunling Gong, and Yu Wang. 6/14/2016. “Development of an adjoint model of GRAPES–CUACE and its application in tracking influential haze source areas in north China.” Geosci. Model Dev., 9, 6, Pp. 2153-2165. Publisher's Version
2015
Shixian Zhai, Xingqin An, Zhao Liu, Zhaobin Sun, and Qing Hou. 9/10/2015. “Model assessment of atmospheric pollution control schemes for critical emission regions.” Atmospheric Environment, 124, Part B, Pp. 367-377. Publisher's Version
Shixian Zhai, Xingqin An, Zhaobin Sun, and Jun Liu. 2015. “Effects of emission-sources reduction time and ratios on PM25 concentration over Beijing Municipality.” China Environmental Science, 35, 7, Pp. 1921-1930. Publisher's Version
2014
Xingqin An, Bo Yao, Yan Li, Lingxi Zhou, Zhao Liu, and Shixian Zhai. 5/2014. “Estimating emission of SF6 in China by atmospheric observation data and inverse modeling.” Acta Scientiae Circumstantiae, 34, 5. Publisher's Version
Shixian Zhai, Xingqin An, Jun Liu, Qizhong Wu, Nan Li, and Xiaoling Zhang. 2014. “Effects of emission-sources reduction at different time points on PM2.5 concentration over Beijing Municipality.” China Environmental Science, 34, 6, Pp. 1369-1379. Publisher's Version
Jun Liu, Xingqin An, Tong Zhu, Shixian Zhai, and Nan Li. 2014. “Evaluation of PM2.5 decrease in Beijing after emission restrictions in the Beijing-Tianjin-Hebei and surrounding regions.” China Environmental Science, 34, 11, Pp. 2726-2733. Publisher's Version
2013
Xingqin An, Qing Hou, Nan Li, and Shixian Zhai. 1/31/2013. “Assessment of human exposure level to PM10 in China.” Atmospheric Environment, 70, Pp. 376-386. Publisher's Version